Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Realizacja Programu Rodzina 500+

Realizacja Programu Rodzina 500+ - dane na 26 lipca 2016 r.

 

 

 

1. Ogólnie

 

Od 1 kwietnia do 26 lipca łącznie przyjęto 12 009 wniosków.

 

Zakończono postępowania w 11 642 spraw, co stanowi 96,94 % wszystkich złożonych wniosków.

 

Wypłacono  29 877 244,23 zł na rzecz  10583 rodzin.

 

Świadczenia wychowawcze wypłacane są na 14 500 dzieci,  to ponad 45% dzieci do 18 roku życia mieszkających w Toruniu.

 

2. Wnioski o świadczenia wychowawcze

 

Liczba przyjętych wniosków (ogółem od 1 kwietnia) – 12 009,

 

z tego:

 

- w kwietniu   - 9364, 

- w maju        - 1355,

- w czerwcu    - 1056,

- 1 lipca          -    74,

- od 2  lipca    -   160.

 

Miesiąc Liczba wniosków papierowych Liczba wniosków elektronicznych Razem % w całości
kwiecień 5819 3545 9364 77,97
maj 882 473 1355 11,28
czerwiec 769 287 1056 8,79
lipiec 174 60 234 1,95
SUMA 7644 4365 12009 -
% 63,65 36,34 - -

 

3. Rozpatrywanie wniosków

 

Liczba rozpatrzonych wniosków (wydano decyzje) – 11438.

 

Liczba przekazanych wniosków do rozpatrzenia przez inne organy – 155 (ROPS lub inne gminy).

 

Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia na skutek nieuzupełnienia w terminie wniosku przez stronę – 49.

 

Łącznie - suma zakończonych spraw: 11642.

 

Wnioski zarejestrowane, oczekujące na rozpatrzenie 367 (z tego 103 złożonych po 10 lipca):

 

116   wniosków jest w toku rozpatrywania,

-  251 wniosków oczekujących na uzupełnienie (wystosowano wezwanie lub pismo;
strona ma 14 dni od dnia doręczenia wezwania na uzupełnienie wniosku; po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek       pozostawia się bez rozpatrzenia).

 

Dane ujęte w procentach:

 

    96,94 % - postępowanie w tylu sprawach zostało zakończone.

    0,97 % - wnioski, w sprawie których postępowanie toczy się.

    2,09 % - wnioski niekompletne - zostaną rozpatrzone po uzupełnieniu dokumentów.

 

 

Dane szczegółowe dot. wydawanych decyzji

 

 

Miesiąc Decyzje pozytywne Decyzje odmowne* Inne decyzje (umarzające, uchylające, zmieniające) Razem
kwiecień 582 - - 582
maj 7659 66 - 7725
czerwiec 2067 227 18 2312
lipiec 693 95 31 819
SUMA 11001 388 49 11438
% 96,18 3,39 0,43 -

 

* Odmowne - w efekcie przekroczenia dochodu, nie spełnienia wymogów ustawy wynikających             z definicji rodziny oraz przekroczenia przez dziecko 18 roku życia.

 

4. Wypłaty

 

Do 26 lipca wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę  29  877 244,23 zł. Świadczenia trafiły do 10583 rodzin. W kwocie tej mieszczą się świadczenia za miesiące kwiecień -lipiec.

 

Miesięcznie wypłata świadczeń wychowawczych będzie wynosić ok. 7,5 mln zł.