Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
 

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie.
Projekt realizowany jest do 30.06.2018r.
Projekt skierowany jest do:

 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariuszy;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” do końca roku 2016 zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne (w tym także dla kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej),
  • prawne,
  • psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym i dla osób dorosłych,
  • psychiatryczne dla dzieci.
 2. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla ojców pod nazwą: „Tata”.
 3. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci będących w wieku 7 - 10 lat.
 4. Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych.
 5. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 7. Szkolenia dla wolontariuszy.
 8. Bony szkoleniowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
Dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, odbędą się bezpłatne zajęcia animacyjne.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

 • przynależeć do grup docelowych projektu;
 • posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie danego powiatu;
 • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
 • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku osób nieletnich pozostających w pieczy zastępczej dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.
 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.
 

Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3-Maja 40c, pokój nr 15 (parter), telefon kontaktowy: (56) 650-85-65, (56) 650-85-62 wewn. 32.

Osoby do kontaktu:
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Sylwia Trafna- Jurkiewicz,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Konsultant- specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Anna Kozińska- Drapiewska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.