Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

1.2 DZIAŁ USŁUG SPOŁECZNYCH MOPR

Kierownik Działu -tel. 56/65-08-745 wew. 20

Pracownicy Działu przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, czwartki, piątki

od godz.7:30 do 15.30 oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

Zespół Usług Społecznych Nr I

ul. Mickiewicza 30

-Rejon Polna, pok. 10

tel. 56-622-48-62, 621-10-28

-Rejon Starówka, pok. 3, 4

tel. 56-622-48-62, 56-621-10-28

-Rejon Świętopełka, pok. 9

tel. 56-620-03-97
 

b) Zespół Usług Społecznych Nr II

-Rejon Podgórz

ul. Poznańska 95 tel. 56-654-75-19

-Rejon Rudak

ul. Okólna 169 tel. 56-654-75-18

-Rejon Wrzosy

ul. Szosa Chełmińska 254/258 tel.56-655-66-04

-Rejon Polna

ul. Różana 1tel. 56-657-34-50, 56-622-48-62, 56-621-10-28
 

c) Zespół Usług Społecznych Nr III

-Rejon Fredry

ul. Fałata 36/46 tel. 56-654-27-21,-22

-Rejon Fałata

ul. Fałata 36/46 tel.56-654-27-21,-22

d) Zespół Usług Społecznych Nr IV

ul. Rydygiera 30/32

-Rejon Rubinkowo I

tel. 56-645-79-09, 56-659-99-38

-Rejon Rubinkowo II

tel. 56-645-79-09, 56-659-99-38

-Rejon Rubinkowo III

tel. 56-645-79-09, 56-659-99-38

-Rejon Lubicka

tel. 56-645-79-09, 56-659-99-39

e) Zespół Usług Społecznych Nr V

-Rejon Wrzosy

ul. Szosa Chełmińska 254/258

tel. 56-655-66-04

-Rejon Bażyńskich

ul. Mickiewicza 30

tel. 56-657-28-10,-11

-Rejon Dekerta

ul. Mickiewicza 30

tel. 56-658-68-52,-53


                                                                                                 

Zadania Zespołów:

-Praca socjalna.

-Aktywizacja osób i rodzin do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

-Dokonywanie analizy i oceny zjawisk.

-Dokonywanie oceny sytuacji w celu ustalenia uprawnień do pomocy społecznej.

-Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji.

-Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

-Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi instytucjami.

-Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

1.3. DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOPR

Kierownik Działu – nr tel. 56-65-08-568 w. 24.

nr tel. 56-65-08-655/6 wew. 21, 29, 30, 31;

nr tel. bezpośredni do Działu: 56-65-08-567

Pracownicy Działu przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30 do 15:30 oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  realizowane są przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Corocznie w swoim planie finansowym PFRON przekazuje powiatom środki finansowe obliczone na podstawie algorytmu. Rada powiatu w drodze uchwały dokonuje podziału tych środków na poszczególne zadania z zakresu  rehabilitacji społecznej i zawodowej, do realizacji których obliguje powiat ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W planie finansowym określona jest też roczna kwota utrzymania jednego uczestnika  w warsztacie terapii zajęciowej. Kwota ta stanowi zobowiązanie Funduszu na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie powiatu.

 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 Do zadań szczegółowych Działu należą:

 - Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

- Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wnioski w tym zakresie mogą składać wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) 

- Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – w zakresie zadań wyszczególnionych powyżej;

- Realizacja pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”.

Zadanie

Numer pokoju

Telefon 

 Kierownik Działu

10

056-650-08-568 lub 056-650-85-65` wew. 24

Dofinansowanie  kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

16 i 17

 056-650-08-567 lub 056-650-85-65` wew. 21, 30

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

17

056-650-85-65, 056-650-85-66, 056-645-09-88, wew. 21, 31 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

17

056-650-85-65               wew.21,31                                        056-650-85-67

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

056-650-85-65, 056-650-85-66, 056-645-09-88, wew. 21, 31 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

17

056-650-85-65, 056-650-85-66, 056-645-09-88, wew. 21, 31                                           

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

16

056-650-85-65, 056-650-85-66, 056-645-09-88, wew.30

Pilotażowy Program PFRON „Aktywny Samorząd”

10,16,17

056-650-08-568 lub 056-650-85-65 wew. 24, 21, 30, 31  056-650-85-67

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOPR

 

Kierownik nr tel. 56-65-08-568, 56-65-08-565 wew. 24.

nr tel. bezpośredni do Działu: 56-65-08-567.

Pracownicy Działu przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30 do 15:30 oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

Formy rehabilitacji społecznej realizowane przez MOPR - w ramach środków finansowych przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych - poprzez dofinansowanie do:

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych,

- usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

O dofinansowanie ze środków PFRON może ubiegać się osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez Komisję ZUS-u, bądź Lekarza-Orzecznika ZUS-u.

Wzory wniosków znajdują się w MOPR w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

A)Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny mogą uzyskać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zakupu sprzętu;

- Wycena sprzętu;

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

B)Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje osobie niepełnosprawnej, która uzyskała na nie zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

- Faktura lub inny dokument potwierdzający zakup (z wyszczególnieniem kwoty opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwoty udziału własnego);

- Ksero zlecenia na zaopatrzenie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (np. przez sklepy medyczne, audiofony itp.);

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

O dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

C) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jeżeli - usunięcie istniejącej bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Zaświadczenie lekarskie wydane na okoliczność likwidacji barier funkcjonalnych (druk zaświadczenia w MOPR);

- Udokumentowana podstawa zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych wraz ze zgodą administratora budynku na przeprowadzenie prac;

- Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach;

- Oferta cenowa wnioskowanego sprzętu (dotyczy likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się);

- Wstępny kosztorys wnioskowanego przedsięwzięcia (dotyczy likwidacji barier architektonicznych).

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie likwidacji barier może wystąpić osoba niepełnosprawna ruchowo, osoba z dysfunkcją narządu wzroku, mowy i słuchu, a także inne osoby niepełnosprawne, o ile konieczność likwidacji barier uzasadniona jest potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

D) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.                                

 E) Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

O tę formę wsparcia mogą wystąpić osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego dodatkowo prowadzą rehabilitację na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania;

- Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zadania, przy czym dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie (wzór wniosku znajduje się w MOPR) wraz z załącznikami składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

F) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (opiekunowie przy niepełnosprawności o stopniu znacznym i przy niepełnosprawnym dziecku).

Wymagane dokumenty:

- Wniosek;

- Wniosek lekarski – skierowanie na turnus rehabilitacyjny;

- Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

         G ) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

 

Na terenie Torunia funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez podmioty pozarządowe.

Warsztaty są placówkami pobytu dziennego zapewniające osobom niepełnosprawnym szeroko rozumianą rehabilitację, zmierzającą do wyrobienia zaradności, obycia z podstawowymi sprawami w codziennym życiu i sprawności psychofizycznej, jak również rozwijania podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych. Kwalifikacja osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w warsztacie odbywa się zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Torunia:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu, ul. Młyńska 2/4, tel. 56-654-84-81. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 55 miejsc,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta „Bratanki” w Toruniu, ul. Rydygiera 23 ,tel. 56-658-36-72 - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi – 46 miejsc,
 3.  Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych, ul. Mickiewicza 61, tel.56-622-46-68; - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych i niedowidzących – 24 miejsca.

     H) Realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”.

Na mocy umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Miasta Toruń jest realizatorem pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd”. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Jednostką organizacyjną, której samorząd powiatowy powierzył szczegółową realizację wyżej wymienionego programu został Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu odpowiedzialny za składanie, rozpatrywanie i realizację wniosków, a także rozliczanie umów dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu, w tym realizowanych w danym roku modułów, obszarów i zadań znajdują się w zakładce „ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

1.4. DZIAŁ POMOCY RODZINIE I DZIECKU MOPR

Kierownik– nr tel. 56-65-08-746, wew. 44;

Pracownicy Działu przyjmują interesantów w siedzibie przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c, pokojach nr 12, 13, 15, 111,112 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:30-15:30 oraz we wtorki od 8:00 -16:00.

Zespół Pieczy Zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej :

-Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – pokój 13 i 111, tel. wew. 39, 40, 41.

-Zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców – pokój 112

-Usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – pokój 111, tel. wew. 65.

-Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – praca asystentów rodziny – ul. Klonowica 19, tel. 56 683 94 06

- Przeprowadzanie badań psychologicznych u kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych już funkcjonujących – pok. 15, wew. 32

Zespół Wsparcia Instytucjonalnego :

-Organizacja całodobowej opieki w domach pomocy społecznej dla osób, które wymagają pomocy z uwagi na wiek i stan zdrowia – pokój 12, tel. wew. 43

-Zapewnienie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia poprzez udostępnienie miejsca w środowiskowych domach samopomocy dla osób ze schorzeniami psychicznymi lub dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – pokój 12, tel. wew. 22.

Zespół Interwencji Kryzysowej :

Zastępca Kierownika Działu - ul. Skłodowskiej Curie 82 – 84,

tel. 56 477 00 92/91

Telefon Zaufania – program: 56 622-00-00

Pracownicy Zespołu przyjmują interesantów całodobowo przez 7 dni w tygodniu Można zgłaszać się do nas osobiście lub telefonicznie.

Na spotkanie ze specjalistą (prawnik, psycholog, psychiatra) prosimy umawiać się telefonicznie.

Zespół Interwencji Kryzysowej świadczy usługi tylko dla mieszkańców Torunia.

Działania podejmowane przez Zespół skierowane są do osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz ofiar przemocy domowej, m.in. poprzez wspieranie osób i rodzin:

- dotkniętych problemem przemocy domowej, w tym zabezpieczenie tymczasowego miejsca bezpiecznego schronienia, np. w sytuacji przemocy domowej,

- mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, problemy z uzależnieniem;

- będących w różnych sytuacjach kryzysowych.

Oferta Zespołu to m.in.:

- poradnictwo specjalistyczne, w szczególności pedagogiczne, psychologiczne i prawne,

- psychoterapia indywidualna i grupowa,

- rzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie interesów podopiecznych,

-współpraca z pracownikami socjalnymi - diagnostami w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych MOPR,

- poradnictwo zawodowe, aktywizacja i pomoc w poszukiwaniu pracy,

- mediacje rodzinne,

- prowadzenie grup wsparcia,

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.

W sytuacjach, kiedy istnieje taka konieczność Zespół Interwencji Kryzysowej może zapewnić miejsca noclegowe. Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia kobietom lub kobietom z dziećmi znajdującym się w sytuacji kryzysowej(np. klęska żywiołowa, przemoc domowa).

 

Programy realizowane przez Zespół Interwencji Kryzysowej (w ramach środków Gminy Miasta Toruń z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):

·Program dla osób doświadczających przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym – pomoc psychologa, psychiatry, grupa wsparcia.

·Spotkania grupy wsparcia odbywają się co drugi wtorek w godz. 17:00 do 20:00.

·Telefon Zaufania – czynny od poniedziałku do piątku od 17:00 do 21:00. - dla osób poszukujących pomocy przy zachowaniu całkowitej anonimowości.

·Grupa edukacyjno-korekcyjna dla sprawców przemocy domowej – spotkania grupy odbywają się co poniedziałek w godz. od 16:00 do 20:00. Grupa ma charakter otwarty.

1.6 BIURO PRAWNE MOPR

Koordynator Radców Prawnych – nr tel. 56-65-08-748 wew. 57

Zadania Biura:

 • Wydawanie opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działania Ośrodka,
 • Uczestnictwo w prowadzonych przez Ośrodek rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
 • Opiniowanie pod względem prawnym umów, o których mowa w powyższym punkcie,
 • Nadzór prawny nad egzekucją należności Ośrodka,
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Ośrodka w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • Udzielanie informacji o przepisach prawnych,
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do Rady Miejskiej Torunia i Prezydenta Miasta Torunia, a także innych materiałów przedkładanych tym organom,
 • Udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie objętym działalnością Ośrodka,
 • Opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Ośrodka.