Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Wypoczynek letni dla dzieci w 2012 r.

Toruń,2012-05-11

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Toruniu

 

OA.3420.2.   38   .2012

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając na podstawie   o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych  zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu  o  zamówienie publiczne  na organizację na terenie kraju wypoczynku letniego w roku 2012  dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności problemem alkoholowym, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Toruniu, w trybie przetargu nieograniczonego o:

 

1.      Wyborze najkorzystniejszej oferty tj.:

 

część I zamówienia  - morze:

Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ZDROWIE  ul. Garncarska 5,  70-377 Szczecin.

Oferta najkorzystniejsza, uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria  tj. 282  -   za cenę jednego skierowania   795,-    zł.

 

część II zamówienia – góry:

Centrum „Progres” ul. 11 listopada 41, 95-040 Koluszki.

Oferta  najkorzystniejsza, uzyskała  łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria tj.  300  -  za cenę  jednego skierowania   788,-  zł.

 

cześć III zamówienia – jezioro:

Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Szosa  Bydgoska 1, 87-100 Toruń.

Oferta  najkorzystniejsza, uzyskała  łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria tj.   252 -  za cenę  jednego skierowania   500,-   zł.

 

2.      Wykonawcach, którzy  złożyli ofertę:

- zestawienie zbiorcze ofert : część I, II, III  - załączniki.

 

3.      Punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: część I, II, III – załączniki.

 

4.      Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

1)      Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „EUREKA” ul. Kolejowa 21/9, 75-108 Koszalin

- art.89 ust. 1 pkt. 5 i art. 24 ust. 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

2)      PPH i UT „Róża Wiatrów” ul. Jedności Narodowej 24, 76-100 Sławno,  Król Plaza Spa w Jarosławcu

- art. 89 ust.1 pkt. 5 i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

3)      KONTAKT-TUR Ośrodek Wypoczynkowy „KONTAKT” ul. Kopydło 28, 43-460 Wisła

- art. 89 ust.1 pkt. 5 i art. 24 ust. 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

 

5.      Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

1)      Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „EUREKA” ul. Kolejowa 21/9, 75-108 Koszalin

- art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

- nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

2)      PPH i UT „Róża Wiatrów” ul. Jedności Narodowej 24, 76-100 Sławno,  Król Plaza Spa w Jarosławcu

- art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

- nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

3)      KONTAKT-TUR Ośrodek Wypoczynkowy „KONTAKT” ul. Kopydło 28, 43-460 Wisła

- art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

- nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

 

6.      Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

   

 

 

                                                                                  Z poważaniem

 

                                                                                             

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                    Miejskiego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Rodzinie w Toruniu

                                                                                              /-/   Kazimiera Janiszewska
Załączniki:

 

I morze ZP-12 ZP-21
II góry ZP-12 ZP-21
III jezioro ZP-12 ZP-21