Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

KOMUNIKAT

w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520zł miesięcznie

            Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka  mający w kwietniu, maju i czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

   

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

             W dniu 18 maja 2012r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w  czerwcu 2012 r., z wyrównaniem za miesiące kwiecień i maj 2012r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne w Toruniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 

            Aby otrzymać świadczenie osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520zł w związku z pełnieniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem musi złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie pomocy. Nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna; można skorzystać z formularza dostępnego w siedzibie MOPR przy ul. Batorego 38/40, Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz na stronie internetowej www.mopr.torun.pl

Wniosek powinien zostać złożony do dnia 31 maja 2012 r.

            Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiące kwiecień –czerwiec 2012r. będzie przyznane po dniu 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 18 maja 2012r, poz. 551)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Toruniu