Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Wybór oferty na stanowisko kierownika projektu systemowego MOPR 2012

Toruń, 2012-07-03

 

OA.3420.41.  46   .2011

 

 

                                                                                                      

Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając w oparciu  o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych  zawiadamiania  wykonawców, którzy  złożyli ofertę  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne  na   zatrudnienie kierownika projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”   współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach umowy zlecenia, w trybie przetargu nieograniczonego o:

 

1.      Wyborze najkorzystniejszej oferty tj.:

Arkadiusz Joppek, 87-100 Toruń

 

2.      Wykonawcach, którzy  złożyli ofertę:

Arkadiusz Joppek, 87-100 Toruń

 

3.      Punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

100 punktów

 

4.      Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

-

5.      Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

-

6.      Terminie zawarcia umowy:  5.07.2012 r.

 

 

                                                                                          

                                                                      

 

                                                                                                                                     Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

                   w Toruniu

      /-/ Kazimiera Janiszewska