Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Ogłoszenie o wyborze oferty na zastępczą obsługę kasową

Toruń, 2012-10-23

 OA.3420.84. 96 .2012

  

Ogłoszenie o wyborze oferty

  

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na   wybór podmiotu wykonującego zastępczą obsługę kasową przy wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń  alimentacyjnych, realizowanych na terenie miasta Torunia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, w roku 2013,  w trybie  przetargu nieograniczonego  o:

 

1.       wyborze najkorzystniejszej oferty tj. :

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego I Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6 85-950 Bydgoszcz

 

2.       wykonawcach, którzy złożyli ofertę tj.:

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego I Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6 85-950 Bydgoszcz

 

3.       punktacji  przyznanej  ofertom w kryterium cena:

Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego I Instytucjonalnego, Region Sprzedaży Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6 85-950 Bydgoszcz

- 100 pkt.

 

4.       Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

                

Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka

 Pomocy Rodzinie w Toruniu

  /-/ Kazimiera Janiszewska