Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup obiadów

Toruń, 2012-11-06

 OA.3420.83.    105  .2012

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę –  realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu  obiadów dla klientów  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Toruniu na terenie Gminy Miasta Toruń, w ilości około 19 000 zestawów obiadowych, w roku 2013,       w trybie  przetargu nieograniczonego  o:

 

1.       wyborze najkorzystniejszej oferty tj. :

Disco-Bar Michał  Dombrzalski, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec

 

2.       wykonawcach, którzy złożyli ofertę tj.:

Caritas Diecezji Toruńskiej, Centrum Ekonomii  Społecznej SERVITUS ul. Szosa Bydgoska 1 a,   87-100 Toruń

 

3.       punktacji  przyznanej  ofertom w kryterium cena:

1)      Caritas Diecezji Toruńskiej, Centrum Ekonomii  Społecznej SERVITUS ul. Szosa Bydgoska 1 a,87-100 Toruń  - 57,01 pkt.

2)      Disco-Bar Michał  Dombrzalski, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec – 100 pkt.

 

4.       Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 Dyrektor

Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
w Toruniu
 /-/ Kazimiera Janiszewska