Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Archiwum

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę węgla

Toruń, 2012-11-27

 OA.3420.85.   115     .2012

 

Ogłoszenie o wyborze oferty


 

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na    dostawę węgla – gatunek orzech - do miejsca  zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na terenie Gminy Miasta Toruń,  w ilości  około  1900 ton, w roku 2013, ,  w trybie  przetargu nieograniczonego  o:

1.       Wyborze najkorzystniejszej oferty tj. :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Spółka Rakoczy” Zygmunt Rakoczy – Jarosław  Chrupczak  ul.  Batorego 46/52, 87-100 Toruń;

 

2.       Wykonawcach, którzy złożyli ofertę tj.:

1)      VIRTUS SUN Sp. z o.o. ul. Brzozowa 5, 87-162 Lubicz;

2)      PW „SAABAT” Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 35, 85-619 Bydgoszcz;

3)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Spółka Rakoczy” Zygmunt Rakoczy – Jarosław  Chrupczak  ul.  Batorego 46/52, 87-100 Toruń;

4)      POL-INVEST Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 87-100 Toruń

 

3.       Punktacji  przyznanej  ofertom w kryterium cena:

1)      PW „SAABAT” Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 35, 85-619 Bydgoszcz – 95,88 pkt.

2)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Spółka Rakoczy” Zygmunt Rakoczy – Jarosław  Chrupczak  ul.  Batorego 46/52, 87-100 Toruń – 100 pkt.

 

4.       Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

1)   VIRTUS SUN Sp. z o.o. ul. Brzozowa 5, 87-162 Lubicz

      - art.89 ust. 1 pkt. 5 i art. 24 ust.2 pkt  4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp;

2)   POL-INVEST Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12, 87-100 Toruń

     - art.89 ust. 1 pkt. 5 i art. 24 ust.2 pkt  4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp.

 

5.       Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

1)      VIRTUS SUN Sp. z o.o. ul. Brzozowa 5, 87-162 Lubicz;

            - art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

            - nie  wykazanie    spełnienia    warunków    udziału  w   postępowaniu, w wyznaczonym przez   

              zamawiającego terminie.

2)      POL-INVEST Sp. z o.o. ul. Brzozowa 5, 87-161 Lubicz

- art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,

 - nie  wykazanie    spełnienia    warunków    udziału  w   postępowaniu, w wyznaczonym przez   

   zamawiającego terminie.

 

6.       Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta tj. nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

                

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie

w Toruniu

/-/ Kazimiera Janiszewska