Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wspieramy Mamy. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS; vouchery żłobkowe; dofinansowanie niani (edycja 2)

Mieszkasz w Toruniu?
Jesteś rodzicem dziecka w wieku do lat 3?
Przebywasz na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Jesteś osobą bezrobotną?
Wracasz do pracy lub chcesz wrócić do aktywności zawodowej?

 

W ramach projektu oferujemy:
- finansowanie opieki nad dzieckiem (zatrudnienie   niani lub voucher na żłobek) przez okres do   12 miesięcy
- wsparcie w znalezieniu pracy w postaci   pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowe dostosowane do   indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Czytaj więcej...

Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - projekt EFS

Zachęcamy osoby nieaktywne zawodowo i społecznie, w szczególności: bezrobotne, bierne zawodowo i nie poszukujące pracy doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących na obszarach zdegradowanych (Podgórz, Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście) do udziału w:

 

 • zajęciach z animatorem lokalnym na rzecz społeczności lokalnej
 • warsztatach w zakresie inicjatyw lokalnych
 • zajęciach warsztatowych i aktywizacyjnych
 • grupach samopomocowych
 • terapii psychologicznej i rodzinnej
 • doradztwie zawodowego
 • kursach, szkoleniach i stażach zawodowych
 • pośrednictwie pracy.

 

 

Dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. dzieci, osób starszych, pełniących obowiązki opiekuńcze) zorganizujemy warsztaty, doradztwo prawne, działania środowiskowe i integrujące oraz grupę samopomocową.

 

ZGŁOŚ SIĘ! DZIAŁAJ! ZMIENIAJ SWOJĄ RZECZYWISTOŚĆ!
MY CIĘ WESPRZEMY!

Czytaj więcej...

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS;

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w partnerstwie z Fundacją Agencji Służby Społecznej realizują projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”.

 

 

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Miasta Toruń w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku i ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych.

 

 

W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:
 

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej),
 • utworzenie Centrum Usług Środowiskowych,
 • utworzenie klubu samopomocy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Czytaj więcej...

Teraz My! - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Teraz MY!”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności podjęcia pracy przez 20 osób bezrobotnych, w tym 10 osób orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, które przejdą indywidualnie zaplanowaną ścieżkę reintegracji, objęte zostaną usługami aktywnej integracji, nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie.

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

Czytaj więcej...

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Lewobrzeże i Rubinkowo

W ramach projektu powstają kluby samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu, na Chełmińskim Przedmieściu, na Lewobrzeżu oraz Rubinkowie, w których osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, mogą spędzać przedpołudnia.

W ramach klubów zapewniona jest opieka terapeuty zajęciowego i animatora, którzy organizują uczestnikom atrakcje i dla ducha, i dla ciała.
Uczestnicy otrzymują również ciepły dwudaniowy posiłek w porze obiadowej.

Średnio raz w tygodniu organizowane są zajęcia edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne prowadzone przez specjalnie w tym celu zapraszanych specjalistów z danej dziedziny.

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

Czytaj więcej...