Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2009)

17 czerwca 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał nowy aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W bieżącym roku połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
CELE PROJEKTU:
 

Cel główny projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR.

Cel szczegółowy I: Pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych beneficjentów ostatecznych.

Cel szczegółowy II: Podwyższenie kompetencji życiowych beneficjentów ostatecznych.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 

1) W roku 2009 działaniami w ramach projektu objętych zostanie 342 beneficjentów Ośrodka.

Również w tym roku zostanie zrealizowanych:

- 7 podprojektów dotyczących Programów Aktywności Lokalnej,

- 8 podprojektów w ramach zawartych z beneficjentami kontraktami socjalnymi,

- Klub Integracji Społecznej,

- zadania w centrum Integracji Społecznej.

 

2) Wsparcie otrzymają m.in. beneficjenci:

- nastoletnie matki

- osoby z rodzin z problemem alkoholowym

- młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

- ofiary przemocy

- sprawcy przemocy

- osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi

- młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych

- osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

 

Projekt zakłada również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:


Ogólny koszt projektu wynosi 1 849 970,00 zł, z czego 1 655 723,15 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 194 246,85 zł stanowią wkład własny projektu.

 
REZULTATY PROJEKTU:

           

Rezultaty twarde:

1)      podpisanie 342 kontraktów socjalnych;

2)      83 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań w Programach Aktywności Lokalnej;

3)      69 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w ramach kontraktów socjalnych;

4)      42 beneficjentów zrealizuje pełen cykl działań w Klubach integracji społecznej;

5)      12 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań przewidzianych w Centrum Integracji Społecznej.

 

Rezultaty miękkie:

1)      zwiększenie motywacji do działania u 70% beneficjentów kończących projekt;

2)      zadowolenie z udziału w projekcie u 70% beneficjentów kończących projekt;

3)      podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów kończących projekt;

4)      nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej u 70% beneficjentów kończących projekt;

5)      podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów kończących projekt.