Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń - projekt EFS; kluby samopomocy dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Starówka i Wrzosy

W ramach projektu powstały kluby samopomocy, w których osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, mogą spędzać przedpołudnia.

W ramach klubów zapewniona jest opieka terapeuty zajęciowego i animatora, którzy organizują uczestnikom atrakcje i dla ducha, i dla ciała.

Uczestnicy otrzymują również ciepły dwudaniowy posiłek w porze obiadowej.

Średnio raz w tygodniu organizowane są zajęcia edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne prowadzone przez specjalnie w tym celu zapraszanych specjalistów z danej dziedziny.

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

Czytaj więcej...

Rodzina w Centrum - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Czytaj więcej...

"Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Cannot find efs-prenetacja folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/efs-prenetacja/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy we wdrażaniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie opracowanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. W Toruniu projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne "CISTOR".

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2011)

Dane za rok 2011

27czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W związku z tym rozpoczynamy realizację kolejnej edycji projektu systemowego.


Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Wartość projektu:
1 750 729,00 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:
1 566 902,45 zł

Czas realizacji:
1.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

Cele:


Główny:


Podniesienie aktywności 409 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się borykają.

Szczegółowe:

 • Podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów i beneficjentek MOPR Toruń.
 •  Podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich.
 • Podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa:
Działaniami w ramach projektu objętych zostanie 409 podopiecznych  MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym;
 • osoby niepełnosprawne;
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ofiary przemocy;
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR;
 • młode matki.

Główne działania:

Wsparcie podopiecznych Ośrodka w ramach 17 podprojektach, m.in.:

 • Program Aktywności Lokalnej.
 • Klub Integracji Społecznej dla młodych matek.
 • Szkoła Rodzica.
 • Szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń (2010)

30 czerwca 2010  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z instytucją pośredniczącą II stopnia, którą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

W roku 2010 ponownie połączone zostały dwa poddziałania projektów systemowych POKL

7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dzięki aneksowi uruchomiona została kolejna edycja Projektu „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie: 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Wartość projektu:

1 461 649,00 zł

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Gminy Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania:

1 308 175,85 zł

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Czas realizacji:

1.04.2010 r. - 31.12.2010 r.

Cele:

Główny:

Aktywizacja społeczna i zawodowa 363 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym ze wsparcia MOPR – poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego oraz programu aktywności lokalnej

Szczegółowe:

 • pobudzenie aspiracji zawodowych i życiowych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych, poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej, zasiłków  i pomocy w naturze.
 • podwyższenie kompetencji społecznych 363 beneficjentów i beneficjentek ostatecznych poprzez realizację zadań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.

Grupa docelowa:

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 363 beneficjentów MOPR m.in.:

 • osoby z rodzin z problemem alkoholowym,
 • młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • ofiary przemocy,
 • osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi,
 • młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, niezatrudnione, korzystające ze wsparcia MOPR.

Główne działania:

 • 13 podprojektów w ramach Klubu Integracji Społecznej, w tym 1 projekt obejmujący Program Aktywności Lokalnej,
 •  1 podprojekt w ramach kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami,

Projekt zakładał również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem jest integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • podpisanie 323 kontraktów socjalnych;
 • 254 osoby zakończą udział w projekcie w ramach aktywnej integracji
 • podpisanie 40 porozumień w ramach PAL
 • 217 osób uczestniczących w projekcie będą stanowiły kobiety
 • 226 beneficjentów zrealizuje pełen cykl zadań zawartych w ramach kontraktu socjalnego
 • 28 beneficjentów zrealizuje pełen cykl przewidziany w PAL

 Rezultaty miękkie:

 • Zadowolenie z udziału w projekcie 70 % kobiet, które ukończą udział w projekcie
 • Zwiększenie motywacji u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu samooceny u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie
 • Podniesienie poziomu aspiracji życiowych i zawodowych u 70% beneficjentów, którzy ukończą udział w projekcie