Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Komunikat

akt sam nie nowypfron

 

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, że w dniu 10 października 2015 r. upływa termin naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd".

Dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

 • kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
W sytuacjach wyjątkowych Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku.
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisu i udokumentowania przyczyn uchybienia terminu.
Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR - siedziba Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c ( pok.nr 10, 16 i 17 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

Zmiana kryterium dochodowego

Kryteria dochodowe od 01.10.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej


Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. poz. 823).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Kolonie w MURZASICHLE

Podziękowanie dzieci które były na kolonii w MURZASICHLE w dniach 16 sierpnia do 29 sierpnia 2015r. 

 

 

gory podziekowanie

Podziękowanie dzieci które były na kolonii w MURZASICHLE w dniach 16 sierpnia do 29 sierpnia 2015r.

Wakacje 2015 na Olsztyńskiej

Cannot find olszt_wak_2015 folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/olszt_wak_2015/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

Animatorzy przy ul. Olsztyńskiej w okresie wakacyjnym zrealizowali dla dzieci i młodzieży szereg inicjatyw:

 • realizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie lata na Olsztyńskiej", oraz "Koralikowy zawrót głowy",
 • "Poniedziałki z filmem" - wyjścia do kina w każdy poniedziałek,
 • A.W.M. (Artystyczne Warsztaty Manualne) w każdy piątek,
 • warsztaty ekologiczne "Zrób coś z niczego"
 • warsztaty taneczne z pokazami,
 • warsztaty muzyczne z koncertem,
 • warsztaty plastyczne
 • gry i zabawy z nagrodami,
 • warsztaty kulinarne (m. in. ciasto marchewkowe, sałatka owocowa, naleśniki, frytki),
 • animacja na dworze, korzystanie z siłowni zewnętrznej i nowego boiska, spacery i zabawy na placów zabaw,
 • wyjazdy na basen do Mini Aquaparku przy ul. Hallera,
 • wyjście do planetarium na seans pt.: "Barwy kosmosu",
 • wizyta Straży Miejskiej z programem profilaktycznym "Bezpieczne wakacje"
 • korepetycje

W planach:

 • wyjście do kina, na basen, Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
 • turniej tenisa stołowego,
 • warsztaty plastyczne i kulinarne,
 • gry i zabawy wewnątrz i na zewnątrz świetlicy

IMG 20140708 103915 1

IMG 20140716 090446

Ponadto realizowane są działania stałe w Punkcie Informacyjno-Doradczym w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 9.00 do 15.00. W jego ramach prowadzona jest:

 • pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego,
 • pomoc w przeglądaniu ogłoszeń pracy,
 • nauka podstawowej obsługi komputera i Internetu ( poczty internetowej),
 • oddanie do dyspozycji osobą poszukujących pracy stanowiska komputerowego, wyposażonego w komputer podłączony do Internetu, przeznaczonych do czynności związanych z poszukiwaniem pracy,
 • rozmowy motywujące i wspierające osoby bezrobotne
 • pomoc w sporządzeniu pism urzędowych ( np. do Sądu, do ZGM-u, MOPR)
 • zapoznanie zainteresowanych z ofertą różnych instytucji i organizacji pozarządowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców osiedla i sytuacji konfliktowych,
 • wszelkiego rodzaju poradnictwo oraz doradztwo specjalistyczne dotyczące więzi sąsiedzkich, życia rodzinnego, edukacji dzieci oraz dorosłych, sytuacji zdrowotnej, problemów wychowawczych, problemów społecznych (bezrobocia, uzależnień, przemocy) oraz innych spraw zgłaszanych przez mieszkańców osiedla,
 • zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu.

Działania stałe realizowane w Punkcie Informacyjno-Doradczym we wtorki i czwartki w godzinach od 15:00 do 19:00
Na zajęciach wykonywane są:

 • Zajęcia plastyczno – techniczno m.in. tworzenie ozdób z krepiny, bibuły, tworzenie kwiatów z papieru, krepiny, wstążki, ozdabianie pudełek, ozdabianie akcesoriów styropianowych,
 • Zorganizowanie warsztatów koralikowych,
 • Tworzenie gazetki klubowej,
 • robótki ręczne (haft, ozdoby),
 • gry logiczne(Kierki, Tysiąc, scrabble )
 • Ogłoszenie zwycięzców w Kierki,
 • czytanie prasy,
 • rozmowy na tematy interesujące osoby uczestniczące w zajęciach,
 • celebrowanie imienin uczestników klubu.
 • wyjścia kulturalno-integracyjne, w miejsca interesujące uczestników zajęć np. wyjście z seniorami na pokazy strażackie, wspólne wyjście na spacer i lody na Starówkę, do kina,
 • Zorganizowanie grilla dla uczestników klubu.

Kolonie 2015 - Kłączno

Cannot find klaczno_2015 folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/klaczno_2015/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

W okresie od 22 lipca do 4 sierpnia 2015 odbyły się kolonie w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym w Kłącznie.
Dzieci bardzo chętnie korzystały z przygotowanych przez organizatora kolonii atrakcji. Brały aktywny udział w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Wróciły do domów bardzo zadowolone z pobytu w Kłącznie.