Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy.

Od 1 listopada 2015 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, ze zm.) - rozpocznie się nowy okres zasiłkowy (2015/2016) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Nowy okres zasiłkowy obejmuje miesiące od listopada 2015 r. do października 2016 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Rodzinnych, parter: box nr 1 i 2, tel. (56) 65-77-200), oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 •  Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
 •  Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
 •  Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
 •  Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 września 2015 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.


Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy:

 •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
 •  w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.

Lato 2015 - Zbiczno

W terminie od 01.07. do 14.07.2015r. odbył się obóz rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Zbicznie. Wyjazd został zorganizowany dla 38 dzieci w wieku od 7 do12 lat. Organizatorem wypoczynku był Caritas Diecezji Toruńskiej W trakcie pobytu panowała miła i życzliwa atmosfera. Uczestników obozu odwiedził Andrzej Rakowicz – zastępca Prezydenta Torunia oraz Pani Kazimiera Podgórska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzieci wróciły do swoich domów wypoczęte, radosne i z wieloma pozytywnymi wspomnieniami.

zbicz

 

 pod

 

pod 1

 

 podz tor

 

podz dyr

Lato przy ul. Olsztyńskiej 2015

Animatorzy osiedlowi działający przy ul. Olsztyńskiej proponują dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele ciekawych form spędzania czasu wolnego: zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia sportowe na boisku osiedlowym, warsztaty kulinarne, regularne wyjścia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne, konkursy sportowe i sprawnościowe, organizację gier i zabaw integracyjnych, zabawy z muzyką i ze śpiewem, Klubowe Kino, Spotkania integracyjne z mieszkańcami na boisku osiedlowym, korepetycje szkolne oraz zajęcia dla Seniorów w Klubie „Zielona Dolina".

 olsz 2015

Komunikat - termin naboru wniosków "Aktywny Samorząd"

PFRonaktywnysamorzad

 

 K O M U N I K A T


Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przypomina wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym, że termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:


w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:
► kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
► szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
► utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
► protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
► utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
► utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

 

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:
wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).
Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.


Wnioski należy składać w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR - siedziba Ośrodka przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c ( pok.nr 10, 16 i 17 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).

Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni Mieszkańcy Torunia!


Od dnia 1 października 2015 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859) - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy (2015/2016) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeniowy obejmuje miesiące od października 2015 r. do września 2016 r.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania świadczeń, są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 (Dział Świadczeń Alimentacyjnych, parter, box nr 3 i 4, tel. (056) 65-77-200) oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, mieszczących się przy ulicach:

 • Dziewulskiego 38, tel. (56) 622 83 59;
 • Grudziądzka 124/126 (dawny „Spomasz"), tel. (56) 611-85-80;
 • Poznańska 52 (Dom Muz), tel. (56) 658-86-70 ( do 72);
 • Wały Gen. Sikorskiego 8 (siedziba główna UMT), tel. (56) 611-87-77, 611-87-56.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od dnia 1 sierpnia 2015 r. w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy:

 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 31 października;
 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przysługujące za miesiąc październik, wypłaca się do dnia 30 listopada.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu nie świadczy usług w zakresie wykonywania kserokopii wymaganych dokumentów.