Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Internet - świ@t w twoim domu

3d 1

Miasto szuka chętnych, którzy nie mają w domu internetu, a chcieliby go mieć. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu „Internet – świ@t w twoim domu". Ogłoszono nabór na dodatkowe 30 miejsc.

Udział w projekcie wziąć mogą osoby mieszkające i posiadające zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Torunia, w tym:

 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym – 10 osób,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 5 osób,
 • przedstawiciele gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z systemu pomocy społecznej – 15 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy Beneficjent Ostateczny otrzyma:

 • komputer stacjonarny lub komputer przenośny,
 • bezpłatny dostęp do Internetu do 30 listopada 2020 roku,
 • pakiet szkoleń z zakresu obsługi komputera,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych – dodatkowo sprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne szkolenie.

Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu. Nabór do projektu prowadzony będzie w terminie od 30 marca 2015r. do wyczerpania limitu miejsc.

 

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

I. Formularz zgłoszenia uczestnictwa – Załącznik 1a /wersja docx, wersja pdf/ (gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4a,
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości poświadczonego za zgodność z oryginałem przez MOPR lub partnera projektu Stowarzyszenie JESTEM,
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach,

II. Formularz zgłoszenia uczestnictwa nr 1b /wersja docx, wersja pdf/ (dzieci i młodzież ucząca się) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4a,
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • dokument uprawniający pełnomocnika do reprezentowania kandydata (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego w roku szkolnym, w którym składany jest formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopie legitymacji szkolnych dzieci realizujących obowiązek szkolny i pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – oryginały do wglądu,
 • kserokopia ważnego dowodu osobistego – oryginał do wglądu, a w przypadku gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią kserokopia dowodu osobistego osoby reprezentującej interesy dziecka tj. przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna prawnego,
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach,

III. Formularz zgłoszenia uczestnictwa nr 1c /wersja docx, wersja pdf/ – (osoby niepełnosprawne) wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik 4b /wersja doc, wersja pdf/
 • oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza - załącznik 5, /wersja doc, wersja pdf/
 • rekomendacja do udzielenia wsparcia - załącznik 6, /wersja doc, wersja pdf/
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości poświadczonego za zgodność z oryginałem przez MOPR lub partnera projektu,
 • dokument uprawniający pełnomocnika do reprezentowania kandydata (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
 • kserokopia ważnego orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) – oryginał do wglądu,
 • w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach.

Formularze dokumentów rekrutacyjnych można pobrać w siedzibach MOPR i Stowarzyszenia JESTEM lub w linkach.

Poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 maja 40c w Toruniu (Tel. 56 65-08-565, 56 65-08-566, 56 64-50-988 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00) pok. 10;16 i 17.

lub

„Jestem" Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, ul Żółkiewskiego 37/41, na 3 piętrze w Toruniu (tel. 56 659 85 25 w 170, 724 050 646, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00).

Projekt Internet świ@t w twoim domu jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8, „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion".

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 230 gospodarstw domowych z terenu miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Torunia w partnerstwie z „Jestem" – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

Szczegółowe kryteria oraz zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet świ@t w twoim domu" oraz Regulamin użytkowania sprzętu

 

Ferie 2015

Cannot find ferie1015 folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/ferie1015/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

 W dniach 23.02.2015r. – 26.02.2015r. uczniowie klasy Ia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu zorganizowali dla grupy 14 dzieci atrakcyjne zajęcia, aby mogły w ciekawy sposób spędzić ferie zimowe.

Młodzież zaproponowała m.in.:

 • zajęcia integracyjne,
 • gry planszowe,
 • zajęcia komputerowe,
 • kurs pierwszej pomocy,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia taneczne,
 • stylizację u fryzjera,
 • sesje fotograficzną,
 • nordic walking.

Podczas wspólnie spędzonego tygodnia uczniowie ZSE i dzieci bardzo się ze sobą zżyli, dobrze się razem bawili i już planują kolejne wspólne spotkanie.

W zorganizowanie zajęć dla dzieci zaangażowanych było bardzo dużo osób: młodzież z ZSE, klasa fryzjerska oraz nauczyciele. Wszystko koordynowała Pani Małgorzata Neckowicz – wychowawca klasy IA ZSE.

pod ferie 2015

Ze strony MOPR dziećmi opiekowali się pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

 

Kierunki działania i warunki brzegowe programu "Aktywny samorząd"

pfronakt sam

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 roku Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działania oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2015

Treść dokumentu

Animatorzy przy ul. Olsztyńskiej zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych na cykl zajęć „Świetlica zimą”

W ramach akcji odbędą się:

 • Warsztaty plastyczno-techniczne „Zaczarowany pędzel"
 • Wesołe pląsy przy muzyce dla najmłodszych „Bal przebierańców"
 • Warsztaty kulinarne „Świetlicowy kuchcik"
 • Zimowy turniej tenisa stołowego „Mistrz ping-ponga w lutym 2015"
 • Gry, konkursy i zabawy integracyjne „Z nami miło spędzisz czas"
 • Pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych
 • Klub dla Seniorów „Zielona Dolina"
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Ponadto w czasie trwania ferii streetworkerzy zapraszają wszystkich  chętnych na:

 • Warsztaty plastyczne (m.in. filcowe etui na komórkę)
 • Zajęcia kulinarne (m.in. pieczenie chruścików)
 • Grę terenową – podchody
 • Zabawy integracyjne na chodniku
 • Wyjście na basen
 • Wyjście na plenerowe sztuczne lodowisko
 • Wyjście do Muzeum Okręgowego w Toruniu na zajęcia muzealne pt.: „Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku" (15 lub 16 II)
 • Wyjście do młodzieżowego Domu Kultury na koncert zespołów rockowych (24 II)
 • Wyjście do Domu Harcerza na zajęcia taneczne bądź komputerowe