Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Wakacje organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS, WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Jak co roku o tej samej porze, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. I jak co roku, od wielu, wielu lat Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy.


W bieżącym roku jako nowość proponujemy wyjazd starszych dzieci i młodzieży na obóz survivalowy. Jest to propozycja dla prawdziwych „twardzieli", którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę w leśnych odstępach w niedalekim sąsiedztwie polskiego morza w miejscowości Szklana Huta.


Zaplanowaliśmy wyjazd dla 37 młodych ludzi w wieku od 12 do 18 roku życia.

rys1

 

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS,
WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Kolejna propozycja, to również wyjazd nad morze, do najpopularniejszej miejscowości wypoczynkowej na polskim wybrzeżu. Wyróżnia ją specyficzny klimat i szerokie piaszczyste plaże
z wydmami.


Łeba. Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się ruchome wydmy, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. Wchodzą w obszar Słowińskiego Parku Narodowego. W dwóch turnusach uczestniczyć będzie w 120 dzieci. Pierwszy turnus odbędzie się na początku lipca, drugi w połowie sierpnia. Gwarantujemy udany wypoczynek, miłą atmosferę, świetną zabawę, wiele atrakcji. Między innymi rejs statkiem po morzu, zwiedzanie domu Do Góry Nogami i wiele innych atrakcji.

 rys2

HEJ,
MORZE, GÓRY, LAS
WAKACJE
TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS

Wyjazd nad jezioro. Pięknie położony Ośrodek Wypoczynkowy w okolicy Pojezierza Brodnickiego, zwanego „Zielonymi Płucami Polski".


Miejscowość Zbiczno. Na terenie obiektu znajduje się świetlica, stołówka, taras
z parasolami, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, stół pingpongowy, huśtawki, zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa, piłkarzyki, miejsce na ognisko, teren ogrodzony. Podczas pobytu przewidziane są gry, zabawy, wycieczki piesze i autokarowe między innymi do Malborka, Iławy, Mega Parku koło Grudziądza i miasteczka westernowego. W Zbicznie wypoczywać będzie 80 dzieci w dwóch turnusach w lipcu i sierpniu.

 rys3

HEJ, MORZE, GÓRY, LAS
WAKACJE TO NAJMILSZY DLA KAŻDEGO CZAS


Kolonie w miejscowości Hadle Szklarskie to wieś podkarpacka o charakterze letniskowo-wypoczynkowym. Miejscowość posiada walory klimatyczne, kulturowe, historyczne i krajoznawcze, bliskość szlaków turystycznych powoduje, że jest znakomitą bazą wypadową górskich wycieczek w Bieszczady i na Solinę. Tu odpoczywać będzie 100 młodych ludzi w wieku od 7 do 16 lat, w dwóch turnusach. Przewidziano wiele atrakcji.

rys4

 

 

Wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych
ogłasza

wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, do których zalicza się:

1/ rodzinę zastępczą zawodową
2/ rodzinę zastępczą niezawodową
3/ rodzinny dom dziecka

 

Funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r. poz.135 z późn. zm.)

 

I. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

 1. Winien dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 4. Nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 5. Jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
 8. Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub deklaruje jego uzyskanie.
 9. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. W przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.
 11. Winien posiadać pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej.

II. Zasady funkcjonowania

 1. W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie , może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka, za zgodą prowadzącego dom, po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
 2. Rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 3. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość jest określona możliwościami finansowymi Gminy Miasta Torunia, nie mniej jednak niż 2000,00 zł miesięcznie.

III. Oferta winna zawierać:

 1. Motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wraz z oczekiwaniami dotyczącymi ilości i wieku dzieci którymi kandydaci chcą zaopiekować się.
 2. Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.
 3. Opis sytuacji rodzinnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Wstępny nabór ofert na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej "
Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
87 – 100 Toruń
Sekretariat p. 115 do godz. 15.00

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przeprowadzi z każdym zainteresowanym kandydatem indywidualną rozmowę oraz zapozna się z warunkami mieszkaniowymi, jakimi dysponują osoby zainteresowane prowadzeniem pieczy zastępczej.

Na tym etapie postępowania przyjęcie ofert i przeprowadzenie rozmowy z kandydatami nie zobowiązuje dyrektora MOPR do dokonania ostatecznego wyboru kandydata i zawarcia umowy o świadczenie usług.

W latach 2014 – 2015 istnieje możliwość udostępnienia przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego na czas prowadzenia rodzinnej formy opieki.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać:

1. Z-ca Dyrektora MOPR – Pani Kazimiera Podgórska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Sekretariat MOPR - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej i rodziny pomocowej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
ogłasza

wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:

1/ rodziny wspierającej
2/ rodziny pomocowej

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2013r. poz.135 z późn. zm.)

 

I. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

II. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny pomocowej
W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza może zostać powierzona rodzinie pomocowej, którą może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposobionej.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na rodzinę pomocową:

 1. Winien dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny.
 4. Nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
 5. Jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
 8. Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej lub deklaruje jego uzyskanie.
 9. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Winien posiadać pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej.

Rodzina pomocowa zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której wytyczne są określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Oferta winna zawierać:

 1. Motywację do pełnienia funkcji rodziny pomocowej lub rodziny wspierającej.
 2. Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.
 3. Opis sytuacji rodzinnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„ Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji rodziny wspierającej lub pomocowej".
Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 40 c
87 – 100 Toruń
Sekretariat p. 115 do godz. 15.00

Klub Integracji Społecznej na zajęciach w Lubostroniu

Cannot find kis_2014 folder inside /usr/local/apache/www/htdocs/new.mopr.torun.pl/images/zdjecia/kis_2014/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30-0+deb8u1

W dniu 23 czerwca uczestnicy Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia, wzięli udział w zajęciach "Autentyczny ja" - nauka budowania marki osobistej. Zajęcia obejmowały również informacje z zakresu obowiązków i praw obywatelskich, jak również informacje związane z nowym budżetem partycypacyjnym Gminy Miasta Toruń.


W czasie wolnym od zajęć zorganizowano przejażdżki bryczką po parku oraz zwiedzanie Pałacu w Lubostroniu, w którym odbywały się zajęcia, prowadzone przez psychologa.

Działalność Klubu Integracji Społecznej współfinansowana jest przez Gminę Miasto Toruń ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajęcia socjoterapeutyczne

W okresie od lutego do czerwca 2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w piątki w godzinach od 16:30 do 18:00 w przyjaznej dla dzieci sali terapeutycznej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, grupa dzieci młodszych i starszych.

Każda z grup przygotowała swój własny kontrakt – reguły i zasady panujące na zajęciach:

Reguły grupy starszej: Zasady grupy młodszej:

reg st

zas ml

 

Na zajęciach dzieci miały możliwość nawiązania nowych znajomości, poczucia przynależności do grupy, uczestniczenia w wielu ciekawych zabawach, które dotyczyły między innymi:

- kształtowania otwartości w stosunku do innych osób
- doskonalenia umiejętności słuchania
- wzmacniania poczucia własnej wartości
- budowania pozytywnego obrazu siebie
- pokonania lęku przed wystąpieniem publicznym
- nabycia umiejętności nazywania i wyrażania uczuć
- rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
- stworzenia okazji do odreagowania napięć emocjonalnych
- rozwijania koncentracji uwagi
- rozwijania twórczego myślenia
- doskonalenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
- doskonalenia umiejętności odczytywania mowy niewerbalnej

Podczas zajęć dzieci wielokrotnie wykonywały prace plastyczne oraz inne zadania w grupach:

Portret grupy młodszej:

por mlod

 

Portret grupy starszej:

 

por star

 

Praca grupowa – rozpoznajemy uczucia:

 

roz ucz

 

Autografy:

 

autograf

 

Plakat: przyjemne uczucia:

 

przyj ucz

 

Plakat: nieprzyjemne uczucia:

 

nieprz ucz

 

Każde zajęcia zawsze kończyły się podsumowaniem, nazwaniem swoich uczuć i wybraniem najciekawszej zabawy. Dzieci podkreślały że czują się zadowolone, szczęśliwe, że mają dobry nastrój oraz z reguły że wszystkie zabawy podobały im się najbardziej 

Już od września 2014r. zajęcia socjoterapeutyczne będą odbywały się ponownie.
Zapraszamy chętne dzieci aby dołączy do już istniejących grup.